Samenspel op de Bachschool

Wil je samen muziek maken op de Bachschool in een orkest of ensemble? Dat kan!

  1. Bach Start Orkest o.l.v. Marieke Vos (repetitie iedere vrijdag 18.20 - 19.10u.) in De Sleutel, Steenhoffstraat 41 - 3764BJ Soest.

  2. Bach Jeugd Orkest o.l.v. Irma Vos (repetitie iedere vrijdag 17.15 - 18.15u.) in De Sleutel, Steenhoffstraat 41 - 3764BJ Soest.

  3. Bach Volwassenen Orkest o.l.v. Irma Vos (repetitie iedere vrijdag 19.30 - 20.30u.) in De Sleutel, Steenhoffstraat 41 - 3764BJ Soest.

  4. Bach Klarinetgroep Soest o.l.v. Kees Vos (repetities iedere dinsdagavond vanaf 19.30 - 20.30u.) in kamer 1 op de Bachschool

  5. Soester Gitaar Ensemble o.l.v. Daan van der Vliet (repetitie iedere vrijdag 19.30 en 20.20u.) in kamer 5 op de Bachschool.

  6. Zingen in het kinderkoor o.l.v. Anne Marije van den Toren (repetitie iedere maandag 17.10u.) in kamer 1 op de Bachschool.